Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Młody i aktywny – III

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków Budżetu Państwa pn. „Młody i aktywny – III edycja”

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowita wartość projektu: 463 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 390 216,40 zł
Okres realizacji projektu: od 01.01.2019r. do 30.06.2020r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia lub poprawienia sytuacji na rynku pracy, poprzez kompleksową aktywizację zawodową, wśród 35 (18K, 17M) osób młodych należących do grupy NEET (od 15r.ż do 29r.ż) pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz tzw. ubogich pracujących zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych. 

Uczestnikiem Projektu może być jedynie osoba spełniająca w dniu rejestracji  do projektu wymagane warunki:

 • zamieszkiwać lub pracować na terenie: powiatu Miasto Białystok, powiatu białostockiego lub powiatu sokólskiego,
 • być osobą w wieku 15-29 lat,
 • posiadać status osoby bezrobotnej (niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy) lub biernej zawodowo lub należeć do tzw. ubogich pracujących - pracujących na umowach krótkoterminowych, umowach cywilno-prawnych 
 • nie uczestniczyć w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym ani nie uczestniczyć w szkoleniu, tj nie uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
 • z własnej inicjatywy być zainteresowanym udziałem w projekcie.

Wsparcie w ramach projektu

Zadanie 1 Wsparcie osób pracujących – 5 osób

1.    Identyfikacja Potrzeb Uczestników Projektu,
  – Diagnoza Predyspozycji Zawodowych Uczestników Projektu, 3 godziny indywidualnych zajęć,
  – Indywidualny Plan Działania, 3 godziny indywidualnych zajęć,
2.    Poradnictwo zawodowe grupowe, 12 godzin 
3.    Szkolenia zawodowe (tematyka szkoleń zgodna z diagnozą przeprowadzoną przez Doradcę Zawodowego, średnia liczba godzin: 50-120 godzin zajęć), uczestnikom szkolenia przysługuje dodatek szkoleniowy w wysokości 6,65 zł netto za 1 godzinę szkolenia
4.    Staże zawodowe, czas trwania 3 miesiące – stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto/miesięcznie.

Zadanie 2 Wsparcie osób pozostających bez pracy – 30 osób

1.    Identyfikacja Potrzeb Uczestników Projektu,
  – Diagnoza Predyspozycji Zawodowych Uczestników Projektu, 3 godziny indywidualnych zajęć,
  – Indywidualny Plan Działania, 3 godziny indywidualnych zajęć,
2.    Poradnictwo zawodowe grupowe, 12 godzin
3.    Szkolenia zawodowe (tematyka szkoleń zgodna z diagnozą przeprowadzoną przez Doradcę Zawodowego, średnia liczba godzin: 50-120 godzin zajęć), uczestnikom szkolenia przysługuje dodatek szkoleniowy w wysokości 6,65 zł netto za 1 godzinę szkolenia 
4.    Staże zawodowe, czas trwania 3 miesiące – stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto/miesięcznie.

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:

 • dodatek szkoleniowy  
 • stypendium stażowe
 •  zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi
 •  zmianę lub podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych
 • wzrost praktycznych umiejętności zawodowych
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 •  zaświadczenie oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • certyfikat zewnętrzny potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe
 • ciepły posiłek i przerwy kawowe
 •  zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających
 •  ubezpieczenie NNW na czas trwania szkolenia
 •  badania lekarskie

Planowane efekty

 • 35 Indywidualnych Analiz Predyspozycji Zawodowych
 • 35 Indywidualnych Planów Działania
 • 35 osób skorzysta z Poradnictwa Zawodowego
 • Min 15 osób uzyska kwalifikacje potwierdzone ceryfikatem
 • Min 16 osób uzyska doświadczenie zawodowe poprzez staże zawodowe

Realizator, Biuro Projektu:

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
tel. 85 74 89 113, 85 74 89 100