Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Szkolenia dla pracujących

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i Aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Całkowita wartość projektu: 317 334,50
Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 301 467,77 zł
Okres realizacji projektu: od 01.09.2019r. do 31.12.2020r.

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności zawodowej, poprzez określenie obszaru rozwoju ścieżki zawodowej, podniesienie kwalifikacji w danym obszarze, oraz dodatkowo wzrost umiejętności społecznych podnoszących efektywność funkcjonowania na rynku pracy, wśród 40 UP–20K/20M, należących do tzw. ubogich pracujących, osób i ich rodzin odchodzących z rolnictwa, i/ree/-migrantów, zamieszkujących powiaty białostocki, sokólski, miasto Białystok, miasto Sokółka, poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowo - społecznych, zgodnych z potrzebami UP w okresie 1/9/19-31/12/20.

Uczestnikiem Projektu może być jedynie osoba spełniająca w dniu rejestracji  do projektu wymagane warunki:

 • zamieszkiwać lub pracować na terenie: miasta Białystok lub miasta Sokółka lub powiatu białostockiego lub powiatu sokólskiego,
 • być osobą w wieku powyżej 30 lat,
 • być osobą zatrudnioną na umowie krótkoterminową lub pracującą w ramach umów cywilno-prawnych, której wynagrodzenie miesięczne nie przekracza 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia
 • być osobą zatrudnioną na umowie o pracę na czas nieokreślony, której zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • być osobą zatrudnioną zamieszkałą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedna osobę nie przekraczają progu interwencji socjalnej (528 zł)
 • być osobą z własnej inicjatywy zainteresowaną udziałem w projekcie.

Kompleksowe wparcie aktywizacji zawodowej w ramach projektu

Zadanie 1 Realizacja Indywidualnego Planu Działania – 40 osób

 1. Diagnoza sytuacji zawodowej – 3 godziny indywidualnych zajęć
 2. Przygotowanie IPD  - 2 godziny indywidualnych zajęć
 3. Realizacja IPD - 3 godziny indywidualnych zajęć
 4. Podsumowanie IPD – 1 godzina indywidualnych zajęć:
  1. Spotkania monitorujące realizację IPD
  2. Spotkanie podsumowujące realizację IPD

Zadanie 2 Szkolenia – 40 osób

Realizacja szkoleń zgodnych z diagnozą doradcy zawodowego

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:

 • dodatek szkoleniowy
 • zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi
 • zmianę lub podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • zaświadczenie oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • certyfikat zewnętrzny potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe
 • ciepły posiłek i przerwy kawowe
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania szkolenia
 • badania lekarskie

Planowane efekty

 • 40 Indywidualnych Diagnoz Sytuacji Zawodowej
 • 40 Indywidualnych Planów Działania
 • min. 32 osoby uzyskają kwalifikacje potwierdzone certyfikatem

Realizator, Biuro projektu:

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
tel. 85 74 89 113, 85 74 89 100