Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Twórczy start

Celem projektu była aktywizacja zawodowa 30 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy woj. podlaskiego.

Projekt  "Twórczy Start - program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych województwa podlaskiego" był realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RL 2004-2006 działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka schemat a) Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Projekt skierowanym był do osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w województwie podlaskim. Przeszkolono 30 osób.