Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

WCAG 2.1

Wszystkie serwisy internetowe administracji publicznej muszą być zgodne z międzynarodowym standardem WCAG 2.1 do 23 września 2020 r.. Obowiązkiem – nie tylko etycznym, ale przede wszystkim prawnym – instytucji publicznych (ministerstw, urzędów i samorządów, szkół i uczelni, szpitali, internetowych usług dla obywateli) jest dostosowanie witryn internetowych i aplikacji do osób niepełnosprawnych.

Istotnym wskaźnikiem dostępności strony www, określonym m.in. w Ustawie o dostępności cyfrowej, jest jej zgodność z międzynarodowym standardem WCAG na poziomie co najmniej WCAG 2.1 AA.

Uwaga! Na podmioty publiczne, które nie zapewniają dostępności, nakładane będą kary w wysokości do 5 000 zł, a w niektórych przypadkach – nawet do 10 000 zł.

Dostępność cyfrowa to także korzyść dla biznesu, a na dostosowaniu strony do standardu WCAG 2.1 skorzystają także firmy, organizacje i osoby prywatne. Strona internetowa to jeden z podstawowych kanałów komunikacji z odbiorcami oraz sprzedaży.

Zapewnienie jej dostępności jest w dobrym tonie i pozwala bardziej sprawnie i intuicyjnie korzystać z niej większej liczbie osób - niezależnie od stopnia sprawności, szybkości łącza internetowego czy wykształcenia.

W czym możemy pomóc?

Posiadamy doświadczenie w tworzeniu serwisów spełniających standardy WCAG 2.1 dla osób z niepełnosprawnościami i pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe. Przeprowadziliśmy ponad 300 audytów stron internetowych podmiotów publicznych.

Jako Partner projektu realizowanego na zlecenie Komendy Głównej Policji byliśmy odpowiedzialni za wytworzenie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 (euslugi.policja.pl oraz childalert.pl), dodatkowo potwierdzonych audytami zewnętrznych ekspertów z udziałem osób niepełnosprawnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebie zapewniania dostępności cyfrowej zapewniamy szereg usług:

Tworzenie i dostosowywanie stron www do standardu WCAG 2.1

Wspieramy w całym procesie tworzenia i utrzymania dostępnych witryn internetowych – od projektowania, poprzez realizację, szkolenia z obsługi po nadzór nad wprowadzaniem zmian.
Realizujemy również strony BIP.

więcej informacji

Audyty dostępności stron internetowych WCAG 2.1

W ramach audytu dostępności przeprowadzamy badanie zgodności strony WWW z kryteriami wskazanymi w standardzie WCAG 2.1 na poziomach A i AA. Sprawdzamy kluczowe funkcjonalności i działanie pod kątem dostosowania do osób niepełnosprawnych.

więcej informacji

Redagowanie dostępnej cyfrowo treści, dokumentów i multimediów

Usługa polega na dostosowaniu treści pod kątem specyfiki poszczególnych niepełnosprawności. Dostosowujemy struktury dokumentów elektronicznych do odbioru przez aplikacje wspierające osoby niepełnosprawne. Tworzymy również napisy do filmów.

więcej informacji

Szkolenia

Na naszych szkoleniach, uczestnicy zdobywają wiedzę m.in. o aktach prawnych związanych z dostępnością. Poznają w jaki sposób osoby niepełnosprawne korzystają z internetu oraz jakie praktyki stosować na stronie internetowej, aby im to ułatwić.

więcej informacji

Dlaczego dostępność cyfrowa jest tak ważna?

Szacuje się, że w Polsce są ok. 12% społeczeństwa to osoby z niepełnosprawnością fizyczną (wzrok, słuch) lub intelektualną (dysleksja, porażenie mózgowe). Dodajmy, że dostępność jest niezbędna także osobom narażonym na tzw. wykluczenie cyfrowe (seniorzy, osoby słabiej sytuowane, z ograniczonym dostępem do technologii i usług internetowych). To ogromna liczba osób, obecnych także w naszej rodzinie, miejscu pracy, otoczeniu.

Dostępna witryna jest bardziej zrozumiała i osiągalna dla większej liczby osób, a jej struktura – zaprojektowana wg dobrych praktyk dostępności – przez wiele lat może pozostawać aktualna i nie wymagać wprowadzania znaczących zmian.

Akty prawne nakładające obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej

  • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483),
  • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (KPON), sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.),
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 1),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526),
  • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Kontakt:

Zespół ds. dostępności
tel. 608 428 651
e-mail: media@computerplus.com.pl