Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Dotacje na system ERP

Firma T-Matic Grupa Computer Plus informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania inwestycji w ramach projektu;

OŚ PRIORYTETOWA I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 8 lutego 2010r. w poniedziałek odbędzie się seminarium w ramach Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa.
Formularz zgłoszeniowy odnajdą Państwo na stronie internetowej www.rpowp.wrotapodlasia.pl/szkolenia

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat oceny i wyboru wniosków wspierających rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości

OGŁASZA KONKURS ZAMKNIĘTY i zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach:
Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

TERMIN KONKURSU:
Oferty konkursowe można składać od 21 stycznia 2010 r. do 1 marca 2010 r. do godziny 16.00.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Kompletną dokumentację należy składać: osobiście, drogą pocztową - listem poleconym, bądź przesyłką kurierską, w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Handlowej 6, 15-399 Białystok, w Kancelarii Ogólnej - pokój 8, w godzinach pn: 8.00-16.00; wt - pt: 7.30 - 15.30.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegać ocenie (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej, dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą).
Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami, opatrzony pieczęciami, podpisany przez osobę do tego uprawnioną, w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz jego wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD).

KWOTA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWNIE PROJEKTÓW:
Na dofinansowanie projektów przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 11 765 000 euro. Rezerwa na odwołania wynosi 10% alokacji na konkurs, tj. 1 176 500 euro.

POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW:
Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%)
70% - Małe przedsiębiorstwa
60% - Średnie przedsiębiorstwa
50% - MSP działające w sektorze transportu
50% - MSP w przypadku pomocy de minimis

MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU:
Minimum: 100 tysięcy zł wydatków kwalifikowalnych,
Maksimum: bez ograniczeń.
Wyjątek: W przypadku inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym, tj. projektów, w których wykorzystano rozwiązania stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata - maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 8 mln zł.

MAKSYMALNA KWOTA WSPARCIA PROJEKU:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - maksymalna kwota wsparcia 4 mln zł

PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU:
W ramach konkursu firmy z sektora MŚP, mogą starać się między innymi o dofinansowanie na zakup i wdrożenie systemu ERP, wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwm. Pomoc może być udzielona jedynie na nową inwestycję tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związaną z:

  • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
  • rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub
  • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie

PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Mali i średni przedsiębiorcy - zgodnie z definicją w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz.U. UE L Nr 214 z dnia 9.8.2008, s. 3)

TERMIN I PROCEDURA ROZTRZYGNIĘCIA KONKURSU:
Konkurs ma formułę zamkniętą. Wnioski poddane zostaną ocenie formalnej w terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych od dnia zamknięcia konkursu. Wnioski poprawne pod względem formalnym poddane będą ocenie merytoryczno - technicznej w terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych od pierwszego dnia ustalonego przez Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO/Zastępcę Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO terminu posiedzenia KOP. Decyzję o wyborze projektów podejmie Zarząd Województwa w formie uchwały, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty podpisania raportu z przeprowadzenia oceny merytoryczno-technicznej.
Decyzja o wyborze projektów wraz z listą projektów wyłonionych do dofinansowania zostanie ogłoszona na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego:www.rpowp.wrotapodlasia.pl Wnioskodawca, po każdym etapie oceny wniosku, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od jej zakończenia, zostanie pisemnie poinformowany o wynikach rozpatrzenia jego wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz dokumentację konkursową znajdą Państwo na stronie internetowej:www.rpowp.wrotapodlasia.pl