Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Akademia kreatywnego projektowania

Projekt „Akademia kreatywnego projektowania” został zrealizowany przez T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Czas realizacji projektu

od 01.04.2014 do 30.06.2015

Obszar realizacji projektu

Województwo podlaskie

Cel projektu:

Podniesienie i dostosowanie informatycznych kwalifikacji i umiejętności zawodowych 44 pracowników i samozatrudnionych z 35 przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich) z woj. podlaskiego do potrzeb rozwoju w regionie e-biznesu w okresie 01.04.2014 – 30.06.2015

W ramach projektu zapewniamy wsparcie w postaci:

 •     Szkoleń obowiązkowych:
 •     Szkolenie z zakresu technik informatycznych – 30 h
 •     Szkoleń do wyboru:
 •     Szkolenie z zakresu AutoCAD – 90 h
 •     Szkolenie z zakresu Solid Works – 90 h

Beneficjenci

Projekt skierowany jest do 44 osób zatrudnionych w sektorze MMŚP, w tym:

 •     4 osób samozatrudnionych
 •     9 osób zatrudnionych  w mikroprzedsiębiorstwach
 •     14 osób zatrudnionych w małych przedsiębiorstwach
 •     17 osób zatrudnionych w średnich przedsiębiorstwach

W tym:

 •     12 osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne)
 •     10 osób powyżej 50. roku życia

Przedsiębiorstwa, które zostaną objęte wsparciem:

 •     13 mikroprzedsiębiorstw
 •     10 małych przedsiębiorstw
 •     12 średnich przedsiębiorstw

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy

 •     podniesienie kwalifikacji w zakresie ICT oraz projektowania w programie AutoCAD lub Solid Works,
 •     wzrost praktycznych umiejętności zawodowych,
 •     certyfikowane materiały szkoleniowe,
 •     możliwość przystąpienia do egzaminów zewnętrznych
 •     certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje,
 •     wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę,
 •     ciepły posiłek oraz  przerwy kawowe w trakcie szkoleń.

Biuro Projektu

T - Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o., ul. Malmeda 1 , 15- 440 Białystok, tel. 85 74-89-140/155,

 www.computerplus.com.pl, email: szkolenia@computerplus.com.pl

Projekt jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców i ich pracowników, prowadzących działalność w następujących branżach/sektorach/ przemysłach wg PKD 2007: przetwórstwo przemysłowe, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, budownictwo, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, transport i gospodarka magazynowa, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, pozostała działalność usługowa, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle, informacja i komunikacja, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane