Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Aktywni 30+

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Aktywni 30+” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i Aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Całkowita wartość projektu: 472 168,12 zł
Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 381 170,73 zł
Okres realizacji projektu: od 01.04.2017 r. do 30.09.2018 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i zwiększenie zdolności do zatrudnienia przez 40 osób (20K, 20M).

Uczestnicy Projektu:

Projekt skierowany jest do 40 osób od 30 roku życia,> pozostających bez zatrudnienia [osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane w PUP (przy czym w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP należą one do I i II profilu pomocy), bierne zawodowo], zamieszkujących powiat grodzki Miasto Białystok lub powiat białostocki lub powiat sokólski, należących do co najmniej jednej z grup:

 • osób powyżej 30 roku życia
 • kobiet
 • osób długotrwale bezrobotnych
 • osób z niepełnosprawnością
 • osób posiadających niskie kwalifikacje

Priorytetowo będą traktowane osoby:

 • powyżej 50 roku życia
 • posiadające niskie kwalifikacje
 • długotrwale bezrobotne

Wsparcie w ramach projektu

 1. Sporządzenie IPD i przeprowadzenie poradnictwa zawodowego:
  1. Poradnictwo zawodowe grupowe – 12 godzin zajęć na grupę
  2. Indywidualny Plan Działania – 4 godziny indywidualnych zajęć na osobę
    
 2. Szkolenia (do wyboru):
  1. Spawacz metodą TIG, 147 godzin, dodatek szkoleniowy 762,93 zł
  2. Pracownik biurowy z obsługą komputera, 112 godzin, dodatek szkoleniowy 581,28 zł
  3. Magazynier z obsługą wózka widłowego, 126 godzin, dodatek szkoleniowy 653,94 zł
    
 3. Staże – czas trwania 3 miesiące, dodatek stażowy 778,07 miesięcznie

Dodatkowo zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi
 • zmianę lub podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych
 • wzrost praktycznych umiejętności zawodowych
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • zaświadczenie oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • certyfikat zewnętrzny potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe
 • ciepły posiłek i przerwy kawowe
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających
 • ubezpieczenie NNW
 • badania lekarskie

Planowane efekty

 • 40 Indywidualnych Planów Działania
 • 40 osób skorzysta z Poradnictwa Zawodowego
 • 40 osób uzyska wiedzę w zakresie realizowanych szkoleń zawodowych
 • 40 osób uzyska doświadczenie zawodowe poprzez staże zawodowe

Realizator, Biuro Projektu:

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
tel. 85 74 89 113, 85 74 89 100