Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Aktywny na rynku pracy

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków Budżetu Państwa pn. „Aktywny na rynku pracy”

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowita wartość projektu: 379 766,68 zł
Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 360 778,34 zł
Okres realizacji projektu: od 01.09.2020r. do 31.12.2021r.

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności zawodowej i zatrudnieniowej poprzez kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną, wśród 35 (17K, 18M) osób młodych w wieku 15-29 lat należących do grupy osób biernych zawodowo lub niepracujących niezarejestrowanych w urzędzie pracy lub osób pracujących, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowo-edukacyjno-społecznych. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób, które pracują lub zamieszkują w rozumieniu KC powiat grodzki Białystok, powiat białostocki lub powiat sokólski. Zaplanowane działania zmierzają bezpośrednio do  określenia obszaru rozwoju ścieżki zawodowej UP, podniesienia kwalifikacji w danym obszarze, a także zdobycia doświadczenia zawodowego.

Zaproponowane działania prowadzą do podjęcia zatrudnienia poprzez poradnictwo zawodowe, certyfikowane szkolenia zawodowe oraz staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży.

Uczestnikiem Projektu może być jedynie osoba spełniająca w dniu rejestracji  do projektu wymagane warunki:

 • zamieszkiwać lub pracować na terenie: powiatu Miasto Białystok, powiatu białostockiego lub powiatu sokólskiego,
 • być osobą w wieku 15-29 lat,
 • posiadać status osoby bezrobotnej (niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy)
 • lub biernej zawodowo
 • lub należeć do tzw. ubogich pracujących
 • lub pracować na umowie: o pracę na czas nieokreślony/krótkoterminowej/cywilno-prawnej i otrzymywać wynagrodzenie nie przekraczające płacy minimalnej
 • nie uczestniczyć w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym ani nie uczestniczyć w szkoleniu, tj. nie uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
 • z własnej inicjatywy być zainteresowanym udziałem w projekcie.

Kompleksowe wparcie aktywizacji zawodowej w ramach projektu

Zadanie 1 Identyfikacja potrzeb uczestników (IPD) – 35 osób

 1. Diagnoza  Sytuacji Zawodowej UP – 3 godziny zegarowe indywidualnych zajęć
 2. Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania - 2 godziny zegarowe indywidualnych zajęć
 3. Realizacja IPD – 3 godziny zegarowe indywidualnych zajęć
 4.  IPD-podsumowanie – 1 godzina zegarowa indywidualnych zajęć

Zadanie 2 Poradnictwo zawodowe indywidualne – 35 osób

Indywidualne Poradnictwo zawodowe - 3 godziny zegarowe zajęć z każdym Uczestnikiem Projektu

Zadanie 3 Szkolenia  – 30 osób

Szkolenia zawodowe (tematyka szkoleń zgodna z diagnozą przeprowadzoną przez Doradcę Zawodowego), średnia liczba godzin zajęć: 102, uczestnikom szkolenia przysługuje dodatek szkoleniowy w wysokości 6,78 zł netto za 1 godzinę szkolenia

Zadanie 4 Staże   – 18 osób

Staże zawodowe, czas trwania 3 miesiące – stypendium stażowe w wysokości 1017,40 zł netto/miesięcznie.

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:

 • dodatek szkoleniowy
 • stypendium stażowe
 • zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi
 • zmianę lub podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych
 • wzrost praktycznych umiejętności zawodowych
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • zaświadczenie oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • certyfikat zewnętrzny potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe
 • ciepły posiłek i przerwy kawowe
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania szkolenia
 • badania lekarskie

Planowane efekty

 • 35 Indywidualnych Diagnoz Predyspozycji Zawodowych
 • 35 Indywidualnych Planów Działania
 • 35 osób skorzysta z Poradnictwa Zawodowego
 • Min 13 osób uzyska kwalifikacje potwierdzone certyfikatem
 • Min 14 osób uzyska zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie

Realizator, Biuro Projektu:

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
tel. 85 74 89 113, 85 74 89 100

Aktywny na rynku pac