Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. realizuje projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków Budżetu Państwa pn. „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie i doskonalenie zawodowe dorosłych, Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Celem głównym projektu  jest podniesienie, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez 130 osób (54K, 76M) dorosłych (od 18r.ż) zamieszkujących woj. mazowieckie, w szczególności powiat: miasto Ostrołęka, ostrołęcki, wołomiński, ostrowski, które z własnej inicjatywy są zainteresowane dostosowaniem kwalifikacji i umiejętności do zmian zachodzących w nowoczesnej gospodarce w okresie od 01.09.2016r. – 31.10.2017r.

Wartość projektu: 482 887, 50 zł
Wkład Unii Europejskiej: 386 310,00 zł

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2016r. do 31.10.2017r

Informujemy, iż okres realizacji projektu został wydłużony do 30.11.2017 

Zakładane rezultaty:

 • liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie: 130 osób (54K,76M)
 • liczba osób powyżej 18 r. ż. które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 104 osób (43K,61M)
 • liczba osób powyżej 18 r. ż. które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 104 osób (43K,61M)
 • liczba osób, które uczestniczyły w szkoleniach z terenów wiejskich: 65 osób (29K,36M)
 • liczba osób niepełnosprawnych, które uczestniczyły w szkoleniach: 12 osób (5K,7M)
 • liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uczestniczyły w szkoleniach: 36 osób (15K,21M)
 • liczba osób pracujących, które uczestniczyły w szkoleniach: 80 osób (32K,48M)
 • liczba osób nie pracujących, które uczestniczyły w szkoleniach: 50 osób (22K,28M)

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do 130 osób dorosłych od 18 r.ż. spełniających łącznie następujące warunki:

 • jest osobą dorosłą (w wieku powyżej 18 roku życia) korzystającą z pełni praw publicznych i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 • jest osobą zamieszkałą na obszarze powiatu: miasta Ostrołęka, ostrołęckiego, ostrowskiego, wołomińskiego  w województwie mazowieckim (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego);
 • jest osobą pracującą lub jest osobą bezrobotną;
 • jest osobą zgłaszającą z własnej inicjatywy chęć nabycia/podniesienia kwalifikacji zawodowych i potwierdzonych certyfikatem zewnętrznym poza czasem i miejscem pracy.

Priorytetowo traktowane będą:

 • osoby niepełnosprawne  
 • osoby posiadające niskie kwalifikacje
 • osoby mieszkające na obszarach wiejskich

Wsparcie w ramach projektu:

 • Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD - 80 godzin, grupy 10 osobowe, w tym: 2 grupy stanowić będą osoby pracujące; 1 grupę stanowić będą osoby bezrobotne
 • Projektowanie w SolidWorks -  80 godzin, grupy 10 osobowe, w tym:  2 grupy stanowić będą osoby pracujące;1 grupę stanowić będą osoby bezrobotne
 • Grafika komputerowa -  80 godzin, grupy 10 osobowe, w tym:  1 grupa stanowić będą osoby pracujące; 1 grupę stanowić będą osoby bezrobotne
 • Projektowanie i aranżacja wnętrz w 3ds MAX  - 80 godzin, grupy 10 osobowe, w tym: 2 grupy stanowić będą osoby pracujące; 1 grupę stanowić będą osoby bezrobotne
 • Księgowość  komputerowa -  120 godzin, grupa 10 osobowa, w tym: 1 grupę stanowić będą osoby bezrobotne
 • Projektowanie rzeczywistości rozszerzonej - 80 godzin, grupa 10 osobowa, w tym: 1 grupę stanowić będą osoby pracujące

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi
 • zmianę lub podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych
 • wzrost praktycznych umiejętności zawodowych
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • zaświadczenie oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie
 • certyfikat zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • ciepły posiłek i przerwy kawowe
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających: bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnościami
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania szkolenia

Wszystkie zajęcia w ramach przedmiotowego projektu są bezpłatne !!!!