Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu 2 edycja

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. realizuje projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków Budżetu Państwa pn. „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu – II edycja”

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie i doskonalenie zawodowe dorosłych, Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 421 841, 03 zł
Wkład Unii Europejskiej: 337 472,82 zł
Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2018r. do 30.04.2020r.

Celem głównym projektu  jest uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 80 osób (42K, 38M) dorosłych (od 18r.ż) zamieszkujących woj. mazowieckie, w szczególności powiat: ostrołęcki, miasto Ostrołęka, które z własnej inicjatywy są zainteresowane dostosowaniem kwalifikacji i umiejętności do zmian zachodzących w nowoczesnej gospodarce w okresie od 01.10.2018r. – 30.04.2020r.

Uczestnikiem Projektu może być jedynie osoba spełniająca w dniu rejestracji  do projektu wymagane warunki:

 • jest osobą dorosłą (w wieku powyżej 18 roku życia) korzystającą z pełni praw publicznych i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 • jest osobą zamieszkałą na obszarze powiatu: ostrołęckiego, miasta Ostrołęka w województwie mazowieckim (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego);
 • jest osobą pracującą lub jest osobą bezrobotną;
 • jest osobą zgłaszającą z własnej inicjatywy chęć nabycia/podniesienia kwalifikacji zawodowych i potwierdzonych certyfikatem zewnętrznym poza czasem i miejscem pracy.

Priorytetowo będzie traktowana osoba:

 • niepełnosprawna  
 • posiadające niskie kwalifikacje
 • mieszkająca na obszarach wiejskich

Wsparcie w ramach projektu

 • AutoCAD – szkolenie certyfikowane  - 126 godzin, grupy 10 osobowe; 3 grupy szkoleniowe
 • Grafika komputerowa  - szkolenie certyfikowane -  126 godzin, grupy 10 osobowe; 2 grupy szkoleniowe
 •  Systemy wspomagania administracji – MS Office -  126 godzin, grupy 10 osobowe; 2 grupy szkoleniowe
 • Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego - 60 godzin, grupa 10 osobowa; 1 grupa szkoleniowa

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi
 • zmianę lub podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych
 • wzrost praktycznych umiejętności zawodowych
 •  materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 •  zaświadczenie oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie
 •  certyfikat zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • ciepły posiłek i przerwy kawowe
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania szkolenia

Planowane efekty

 • liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie: 80 osób (42K,38M)
 • liczba osób powyżej 18 r. ż. które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 72 osoby
 • liczba osób powyżej 18 r. ż. które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 72 osoby
 • liczba osób, które uczestniczyły w szkoleniach z terenów wiejskich: 41 osób (21K,20M)
 • liczba osób niepełnosprawnych, które uczestniczyły w szkoleniach: 5 osoby (3K,2M)
 • liczba osób niepracujących, które uczestniczyły w szkoleniach: 41 osób

Wszystkie zajęcia w ramach przedmiotowego projektu są bezpłatne !!!!

Realizator, Biuro Projektu:

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
tel. 85 74 89 155