Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Działania w ramach projektu

Zadanie nr 1: Program doradczy

  • Wsparcie psychologiczno – doradcze

Wsparcie ma na celu zwiększenie na podjęcie zatrudnienia poprzez uporządkowania wiadomości i umiejętności jakie posiadają UP oraz wskazanie zawodów oraz form zatrudnienia, które będą odpowiadały zainteresowaniom oraz możliwościom tych osób.
Zajęcia będą prowadzone przez psychologów/ doradców
Na każdego UP przypada:  2h sesje z psychologiem oraz 2h z doradcą zawodowym.

  • Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania

Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia. Efektem będzie utworzenie IPD przy aktywnym udziale Uczestnika.
Zajęcia będą prowadzone przez doradców.
Na każdego UP przypadają 2 spotkania po 2 godziny.

  • Warsztaty z technik aktywnego poszukiwania pracy

Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania pracy i zwiększenia ich szans na podjęcie zatrudnienia. Zajęcia będą prowadzone w formie grupowych zajęć i będą mieć charakter warsztatów umiejętności społeczno-zawodowych.
Na każdego uczestnika projektu przypada 32 godziny grupowych zajęć.
Liczba uczestników: 48 osób, 4 grupy po 12 osób.

Zadanie nr 2: Szkolenia zawodowe

Każdy z Uczestników projektu weźmie udział w jednym (wybranym) szkoleniu zawodowym:

  • Sprzedawca (kod zawodu: 522301) – 180 godzin  

Zakres tematyczny m.in.: Organizacja i techniki sprzedaży, Charakterystyka sprzedawcy, tworzenie strategii reklamowych, negocjacje handlowe, ekspozycja towarów, sprzedaż przez telefon, telemarketing, sprzedaż wysyłkowa, dokumenty sprzedaży, Obsługa komputera (MS Office, Komputerowe prowadzenie sprzedaży i fakturowanie), Obsługa kas fiskalnych. 

   Liczba uczestników: 24 osób, 2 grupy po 12 osób

  • Magazynier z obsługą wózka jezdniowego  (kod zawodu: 432103) – 180 godzin

Zakres tematyczny m.in.: BHP, magazynowanie i logistyka, Komputerowe wspomaganie ewidencji magazynowej, Obsługa kas fiskalnych, Praktyczna nauka jazdy na wózku widłowym/jezdniowym z wymianą butli gazowej.

   Liczba uczestników: 12 osób, 1 grupa po 12 osób

  • Pracownik obsługi biurowej (411090) – 180 godzin

Zakres tematyczny m.in.: Podstawy prawa, Zasady funkcjonowania firm, Marketing, Negocjacje, Tworzenie i obieg dokumentów biurowych, Obsługa komputera (pakiet MS Office), Obsługa urządzeń biurowych, Język angielski.

   Liczba uczestników: 12 osób, 1 grupa po 12 osób

Zapewniamy:

- Zajęcia będą prowadzone z zastosowaniem zajęć teoretycznych i praktycznych (poniedziałek - piątek) .
- Uczestnik otrzymuje teczkę, notes, długopis oraz skrypt/książki.
- Uczestnik otrzyma wyżywienie podczas szkolenia (przerwa kawowa i obiad).
- Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu za przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i z powrotem, jeśli szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania.
- Uczestnikowi sprawującemu opiekę nad dzieckiem/osobą zależną możliwy jest zwrot opłaty ponoszonej na tą opiekę.   
- Uczestnik objęty jest ubezpieczeniem NNW.
- Uczestnik Szkolenie otrzyma zaświadczenie/certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
- Uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do zewnętrznego egzaminu końcowego.
- Przed rozpoczęciem szkolenia zawodowego UP zostanie skierowany na badania lekarskie do placówki wskazanej przez Realizatora Projektu (dotyczy szkolenia: Magazynier).
- Uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe w kwocie 5,19 zł/h.

Zadanie nr 3: Staże zawodowe

Staże organizowane będą na otwartym rynku pracy u pracodawców prowadzących działalność gospodarczą zbieżną z profilem odbytych szkoleń.
Wsparciem stażowym zostanie objętych 75% Uczestników Projektu, tj. 36 osób.
Kryterium wyboru do obycia stażu: obecność oraz aktywność na zajęciach, pozytywnie zdany egzamin zewnętrzny.
Staż będzie trwał 1-3 miesiące.

Zapewniamy:

- Badania lekarskie przed stażem
- Wstępne BHP w miejscu odbywania stażu.
- Uczestnikowi sprawującemu opiekę nad dzieckiem/osobą zależną możliwy jest zwrot opłaty ponoszonej na tą opiekę

- Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu za przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca stażu i z powrotem, jeśli staż odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania
- Uczestnik objęty jest ubezpieczeniem NNW na okres stażu.
- Za czas odbywania stażu zawodowego Uczestnikowi przysługuje stypendium w wysokości: 997,40 zł/m-c.