Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

"Europejski staż - Twoja inwestycja w przyszłość"

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. “Europejski staż – Twoja inwestycja w przyszłość

Termin realizacji projektu: 01.03.2016 – 31.07.2017

Wartość projektu: 1.301.738,90zł

Wkład Unii Europejskiej: 1.227.409,61zł

Cel projektu:

zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i społecznej 40 osób młodych (25 kobiet, 15 mężczyzn) w wieku 18-35 lat należących do grupy NEET (niepracujące, nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nieszkolące się) zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych w woj. podlaskim poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych wykorzystując program mobilności ponadnarodowej w okresie od 1 marca 2016 r. do 31 lipca 2017 r.

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do 40 osób w wieku 18-35 lat, spełniających łącznie następujące warunki:

 • nie pracują (osoby bezrobotne lub bierne zawodowo)
 • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
 • nie szkolą się

Priorytetowo traktowane będą:

 • osoby niepełnosprawne
 • osoby, które przedwcześnie opuściły system edukacji
 • osoby długotrwale bezrobotne

Wsparcie w ramach projektu:

1) Przygotowanie do mobilności ponadnarodowej:

 • Indywidualny Plan Działania – 4 godz./osoba
 • przygotowanie językowe – 60 godz./grupa
 • przygotowanie psychologiczne – 40godz./grupa
 • przygotowanie kulturowe – 20 godz./grupa
 • przygotowanie zawodowe – szkolenia zawodowe do wyboru:
  •    Animator 3D – 120 godz./grupa
  •    Grafik komputerowy DTP – 120 godz./grupa
  •    Barman - barista – 80 godz./grupa

2) Pobyt uczestników za granicą – 2 miesięczne staże zawodowe u zagranicznych pracodawców w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Portugalii

3) Działania o charakterze aktywizującym uczestników po powrocie do kraju:

 • spotkania grupy wsparcia – 64 godz./grupa
 • warsztaty rozwoju osobistego – 40 godz./grupa
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 24godz./grupa
 • szkolenie „ABC przedsiębiorczości” – 48 godz./grupa
 • staże zawodowe w podlaskich przedsiębiorstwach – 3 miesiące/osoba

Planowane efekty:

•  40 Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu
•  40 osób weźmie udział w przygotowaniu językowym, psychologicznym i kulturowym
•  8 osób weźmie udział w przygotowaniu zawodowym z zakresu „Animator 3D”
•  20 osób weźmie udział w przygotowaniu zawodowym z zakresu „Grafik komputerowy DTP”
•  12 osób weźmie udział w przygotowaniu zawodowym z zakresu „Barman - barista”
•  40 osób weźmie udział w stażu zawodowym za granicą
•  40 osób weźmie udział w spotkaniach grupy wsparcia
•  40 osób weźmie udział w warsztatach rozwoju osobistego
•  40 osób weźmie udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy
•  12 osób weźmie udział w szkoleniu „ABC Przedsiębiorczości”
•  14 osób weźmie udział w stażu zawodowym w Polsce

Biuro Projektu:

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
tel. 85 74 89 181

Partnerzy Projektu:

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok

Gesellschaft für Europabildung e.V.
Petersburger Straße 94, Berlin, Niemcy

Gesellschaft Fuer Europabildung (GEB) Ltd

Shacklewell Lane 89a/ C109, Londyn, Wielka Brytania

Indice ICT & Management Lda
Av. Adelino Amaro da Costa Lt.2 - 4º, Leiria, Portugalia

Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Nabory:

Dokumenty zgłoszeniowe: