Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Fakturzystka

Liczba godzin: 100 godzin lekcyjnych

Cena szkolenia: 3.200,00 zł (brutto)

Data szkolenia

Cel szkolenia

Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia sprzedaży z wykorzystaniem kas fiskalnych i programów komputerowych stosowanych w handlu.

Zakres tematyczny

I. Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy - 4 godziny

 • Przegląd aktów prawnych - omówienie
 • Odpowiedzialność sprzedawcy, kasjera
 • Postępowanie z falsyfikatami

II. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – 16 godzin

 • Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zapewnienie i przestrzeganie warunków sanitarnych:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 28 lutego 2000r. w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi
 • Korzystanie z wyposażenia i urządzeń magazynowych, sklepowych, biurowych zgodnie z przepisami BHP

III. Elementy towaroznawstwa - 8 godzin

 • Klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów
 • Czynniki determinujące jakość towarów:
 •     cykl życia towaru
 •     zmiany jakościowe w towarach w funkcji czasu
 •     czynniki działające destrukcyjnie na towary
 •     Ochrona jakości towarów w transporcie i magazynowaniu
 •     narażenia magazynowe i transportowe
 •     zasady przechowywania wybranych grup towarowych
 •     kontrola warunków klimatycznych

IV. Dokumentacja handlowa i magazynowa - 4 godziny

 • Dokumentacja handlowa
 • Zamówienia, oferty, umowy
 • Dokumentacja związana z dostawą
 • Dokumentacja związana ze sprzedażą
 • Dokumentacja magazynowa
 • Reklamacje i zwroty

V. Rozliczenia i dokumentacja finansowa – 8 godzin

 • Rozliczenia gotówkowe (znaki pieniężne – klasyfikacja, identyfikacja, zabezpieczenia)
 • Rozliczenia bezgotówkowe za pomocą czeków (rodzaje czeków, zasady rozliczania)
 • Rozliczenia bezgotówkowe za pomocą kart płatniczych (rodzaje kart, zasady rozliczania)
 • Kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży
 • Rozliczenie i odprowadzanie utargów
 • Dokumentacja finansowa sprzedaży (faktury, paragony)

VI. Obsługa kas fiskalnych - 16 godzin

 • Kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży - omówienie ustawy
 • Rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych
 • Budowa kasy rejestrującej
 • Tablica kodów znakowych
 • Programowanie podstawowych parametrów kasy
 • Raportowanie
 • Praktyczne ćwiczenia sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej,
 • Rozpoznawanie i kontrola znaków pieniężnych

VII. Komputerowy program do fakturowania CDN Optima Handel - 20 godzin

 • Informacje wstępne związane z przeznaczeniem i możliwościami komputerowego systemu obsługi sprzedaży.
 • Podstawowe zasady sprzedaży i fakturowania.
 • Konfiguracja opcji użytkowych i startowych programu
 • Tworzenie kartoteki kontrahentów i towarów.
 • pojęcie „płatnik podatku VAT”. Stawki podatkowe związane z towarami.
 • Przyjmowanie towaru do magazynu:wpis faktury zakupowej,korekta zakupu.
 • Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami. Operacje kasowe i bankowe.
 • Fakturowanie w systemie komputerowym
 •     ewidencjonowanie towarów i usług
 •     rejestrowanie faktur sprzedaży i zakupu
 •     kontrola stanów towarów
 •     zapisy do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt)
 •     automatyczne zapisy do modułu Kasa/Bank
 •     pełna integracja z pozostałymi modułami
 •     Raporty w systemie komputerowym – rejestry przychodu i rozchodu, płatności, stany magazynowe.
 •     Inwentaryzacja w systemie komputerowym
 •     Sporządzanie arkuszy spisu z natury, wprowadzanie różnic remanentowych, operacje magazynowe typu ”strata” i ”nadwyżka”

VIII. Komputerowy program do fakturowania Symfonia – 20 godzin

Odbiorcy

Szkolenie skierowane jest do osób, które swą przyszłość zawodową chcą związać z pracą w handlu.

Informacje i zapisy: 85 74 89 155

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Malmeda 1

e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl