Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Młody i aktywny

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków Budżetu Państwa pn. „Młody i aktywny”

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowita wartość projektu: 385 385,50
Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 324 802,90 zł
Okres realizacji projektu: od 01.03.2017r. do 31.08.2018r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia przez 40 osób (22K, 18M), osób młodych należących do grupy NEET (od 15r.ż do 29r.ż) pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Uczestnikiem Projektu może być jedynie osoba spełniająca w dniu rejestracji  do projektu wymagane warunki:

 • zamieszkiwać na terenie powiatu: powiat Miasto Białystok, powiat białostocki, powiat sokólski.
 • być osobą w wieku 15-29 lat,
 • posiadać status osoby bezrobotnej (niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy) lub/i biernej zawodowo,
 • nie uczestniczyć w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym ani nie uczestniczyć w szkoleniu, tj nie uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
 • z własnej inicjatywy być zainteresowanym udziałem w projekcie.

Priorytetowo będą traktowane:

 • posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności
 • posiadająca niskie kwalifikacje
 • osoby bez doświadczenia zawodowego lub posiadająca doświadczenie zawodowe poniżej 1 roku,

Wsparcie w ramach projektu

Zadanie 1 Identyfikacja Potrzeb Uczestników Projektu,
  – Indywidualna Analiza Predyspozycji Zawodowych Uczestników Projektu, 3 godziny indywidualnych zajęć,
  – Indywidualny Plan Działania, 3 godziny indywidualnych zajęć,
Zadanie 2 Poradnictwo zawodowe grupowe, 48 godzin, 4 grupy 10 osobowe.
Zadanie 3 Spawacz metodą TIG, 112 godzin, 1 grupa 10 osobowa 
– 750,40 zł dodatek szkoleniowy.
Zadanie 4 Komputerowe wspomaganie prac biurowych, 102 godzin, 1 grupa 10 osobowa – 683,40 zł dodatek szkoleniowy.
Zadanie 5 Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD, 108 godzin, 1 grupa 10 osobowa – 723,60 zł dodatek szkoleniowy.
Staże dla 30 uczestników projektu, czas trwania 3 miesiące.

Uczestnicy projektu - po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu certyfikującego - otrzymają oficjalne certyfikaty firmy AutoDesk.

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:

 • dodatek szkoleniowy do 750 zł
 • stypendium stażowe do 3000 zł
 • zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi
 • zmianę lub podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych
 • wzrost praktycznych umiejętności zawodowych
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • zaświadczenie oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • certyfikat zewnętrzny potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe
 • ciepły posiłek i przerwy kawowe
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania szkolenia
 • badania lekarskie

Planowane efekty

 • 40 Indywidualnych Analiz Predyspozycji Zawodowych
 • 40 Indywidualnych Planów Działania
 • 40 osób skorzysta z Poradnictwa Zawodowego
 • 30 osób uzyska wiedzę w zakresie realizowanych szkoleń zawodowych
 • 30 osób uzyska doświadczenie zawodowe poprzez staże zawodowe

Realizator, Biuro Projektu:

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
tel. 85 74 89 113, 85 74 89 100