Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Nowe kwalifikacje – lepsza przyszłość

Projekt „Nowe kwalifikacje lepsza przyszłość" jest realizowany przez: T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Czas realizacji projektu

01.01.2014 r. – 31.05.2015 r.

Obszar realizacji projektu

Woj. podlaskie (powiat: kolneński, suwalski, sejneński, wysokomazowiecki, moniecki oraz białostocki)

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 60 osób (30K/30M) zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących woj. podlaskie (w tym 50% pow. kolneński, suwalski, sejneński, wysokomazowiecki, moniecki) bezrobotnych w wieku 15-30 lat (w tym min. 63% (38 osób) w wieku 15-24 lata 19K/19M) ) i podniesienie ich zdolności do zatrudnienia do 31.05.2015r.

Działania w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – lepsza przyszłość”:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe – 4h/osobę (termin: I – VI 2014r.)
 1. Diagnoza predyspozycji zawodowych uczestnika
 2. Diagnoza mocnych i słabych stron
 3. Opracowanie planu rozwoju osobistego i zawodowego w kontekście integracji zawodowej
 • Kursy zawodowe - (termin: III – XII 2014r.) stypendia szkoleniowe - kwota  brutto wraz z pochodnymi – 1000 zł /osobę x 2 miesiące
 1. Sekretarka – kod zawodu: 412001 (228h - w tym 168h szkolenia zawodowego i 60h język obcy)
 2. Pracownik obsługi biurowej  – kod zawodu: 411090 (220h w tym - 160h szkolenia zawodowego i 60h język obcy) w oparciu o certyfikację VCC (Vocational Competence Certyficate)
 3. Spedytor – kod zawodu: 333105 (240h - w tym 180h szkolenia zawodowego i 60h język obcy)
 4. Opiekun osoby starszej – kod zawodu: 341202 (228h - w tym 168h szkolenia zawodowego i 60h język obcy)
 5. Opiekunka dziecięca domowa – kod zawodu: 531104 (240h - w tym 180h szkolenia zawodowego i 60h język obcy)
 6. Spawacz metodą TIG – kod zawodu: 721206 (260h - w tym 200h szkolenia zawodowego i 60h język obcy)
 • 3 miesięczne staże zawodowe (termin: VI 2014 – V2015r.) 
 • stypendia stażowe - kwota  brutto wraz z pochodnymi – 1600 zł /osobę x 3 miesiące
 • Pośrednictwo pracy (termin: IX 2014 – V 2015r.)
 • objęcie 60 uczestników projektu usługą pośrednictwa pracy

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • poczęstunek na zajęciach
 • zwrot kosztów dojazdów na indywidualne doradztwo zawodowe i szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzające zdobyte umiejętności
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe (dodatkowa możliwość zatrudnienia na okres co najmniej 3 m-cy dla 18 stażystów)
 • 4 sprawdzone oferty pracy

Biuro Projektu:

T - Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o., ul. Malmeda 1 , 15- 440 Białystok, tel. 85 74-89-102,

 www.computerplus.com.pl, email: szkolenia@computerplus.com.pl

Dokumentacja zgłoszeniowa do pobrania:

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: