Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Od aktywności do zatrudnienia

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. realizuje projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków Budżetu Państwa pn. „Od aktywności do zatrudnienia

Projekt realizowany jest w ramach: Osi priorytetowej II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia 48 osób (30K,18M) od 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia [osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane w PUP (przy czym w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP należą one do I i II profilu pomocy), bierne zawodowo], należących co najmniej do jednej z grup: osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami, zamieszkałych na terenie powiatu miasta Białystok, lub powiatu białostockiego lub powiatu sokólskiego.

Wartość projektu: 540 904,00 zł
Wkład Unii Europejskiej: 436 444,41 zł

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2017r. do 30.09.2018r na obszarze województwa podlaskiego, w następujących powiatach:

 • białostockim (29 osób)
 • mieście Białystok (7 osób)
 • sokólskim (12 osób)

Zakładane rezultaty:

 • liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność  na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu: 21 osób (12K, 9M)
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 36 osób (22K, 14M)
 • liczba osób z niepełnosprawnościami, które podjęły pracę: 33%
 • liczba osób długotrwale bezrobotnych, które podjęły pracę: 36%
 • liczba osób powyżej 50 roku życia, które podjęły pracę: 33%
 • liczba osób o niskich kwalifikacjach, które podjęły pracę: 41%
 • liczba kobiet, które podjęły pracę: 40%

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do 48 osób, od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia spełniających następujące warunki:

a)    jest osobą zamieszkałą na terenie miasta Białystok lub powiatu białostockiego lub sokólskiego
b)    jest osobą od 30 roku życia pozostająca bez zatrudnienia
c)    należy co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osób powyżej 50 roku życia
 • kobiet
 • osób z niepełnosprawnościami
 • posiadać status osoby długotrwale bezrobotnej
 • posiadać niskie kwalifikacje

Priorytetowo traktowane będą:

 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby powyżej  50 roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:

 • program doradczy: wsparcie psychologiczno-doradcze, IPD, WAPP
 • szkolenia zawodowe do wyboru (Sprzedawca lub Pracownik biurowy lub Magazynier z obsługą wózka jezdniowego)
 • staże zawodowe
 • zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi
 • zmianę lub podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych
 • wzrost praktycznych umiejętności zawodowych
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • zaświadczenie oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie
 • certyfikat zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • ciepły posiłek i przerwy kawowe
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania szkolenia, stażu
 • badania lekarskie
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe

Wszystkie zajęcia w ramach przedmiotowego projektu są bezpłatne !!!!