Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Postaw na aktywność

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Postaw na aktywność"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), 10 Osi priorytetowej Regionalny Rynek Pracy, Działania 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i aktywności zawodowej, zdolności do zatrudnienia wśród 60 uczestników projektu – 33 K/27M od 30r.ż., pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych subregion ełcki poprzez wzmocnienie kompetencji edukacyjnych, zawodowych zgodnych z potrzebami uczestników projektu.

Termin realizacji projektu: 01.03.2017 - 31.08.2018
Numer projektu: RPWM.10.02.00-28-0070/16
Wartość projektu: 769 187,50 zł
Wkład Unii Europejskiej: 653 809,38 zł

Wsparcie projektowe skierowane jest do 60os. - 33K/27M od 30 r.ż. zamieszkałych w rozumieniu przepisów KC subregion ełcki, w tym 80% to osoby bezrobotne (48os-26K/22M), a 20% bierne zawodowo  (12os.-7K/5M), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 r.ż.– 6K/9M
 • kobiety - 33
 • osoby z niepełnosprawnością – 4K/2M
 • osoby długotrwale bezrobotne – 3K/2M
 • osoby o niskich kwalifikacjach –10K/20M

Miejsce realizacji projektu: woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE. SUBREGION: SUBREGION 55 - EŁCKI
Rekrutacja uczestników z powiatów: ełckiego, giżyckiego, oleckiego, piskiego, gołdapskiego, węgorzewskiego

Zadanie 1

Identyfikacja potrzeb oraz stopnia oddalenia od rynku pracy  

Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu ma na celu określenie ich ścieżki zawodowej. Zadanie zostanie zrealizowane dla osób zakwalifikowanych do projektu. Podczas indywidualnych zajęć i
prowadzonymi z uczestnikami projektu wywiadami zostaną zdiagnozowane możliwości uczestnika projektu w zakresie doskonalenia zawodowego oraz określony stopień ich oddalenia od rynku pracy. Przez zajęcia z doradcą zawodowym uczestnicy projektu otrzymają wsparcie pozwalające rozwinąć umiejętności społeczne oraz podnieść motywację do podjęcia aktywności zawodowej.

Zajęcia będą prowadzone indywidualnie z każdym uczestnikiem projektu podczas 2 spotkań po 1,5h zegarowych.
Po zajęciach każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o przeprowadzonej diagnozie wraz z diagnozą w formie pisemnej.

Planowany termin zajęć: IV-VII 2017
60 os. x 3 godz. na uczestnika (2 spotkania x 1,5h)

Zadanie 2

Poradnictwo zawodowe grupowe

Działania będą skierowane do 60 uczestników projektu zakwalifikowanych do projektu. Przeprowadzona diagnoza w Zadaniu 1 będzie stanowiła bazę do dalszych działań doradcy zawodowego z uczestnikiem podczas opracowania ścieżki rozwoju kariery zawodowej uwzględniającej ukierunkowanie na podnoszenie lub uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Zajęcia mają na celu praktycznie przygotować do samodzielnego aktywnego poszukiwania pracy.
Zajęcia odbywać się będą w 6-cio godz. (zegarowych) blokach x 3 dni, w grupach 10-cio os.

Planowany termin zajęć: V-VIII 2017

60 os. (zajęcia odbywać się będą w 6-cio godzin (zegarowych) blokach x 3 dni, w grupach 10-cio os.)

Zadanie 3

Poradnictwo zawodowe indywidualne

Każdy uczestnik projektu wspólnie z doradcą zawodowym opracuje IPD oraz otrzymają wsparcie podczas określonych zainteresowań i uzdolnień zawodowych, preferencji i predyspozycji zawodowych oraz przygotowania listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego, czy też przygotowania się do rozmowy z pracodawcą.

Zadania 1 i IPD Zadanie 3 pozwoli uczestnikowi projektu dopasować szkolenie zawodowe do predyspozycji uczestnika projektu.

Planowany termin zajęć: V-VIII 2017

60 os. x 3 godz. na uczestnika (2 spotkania x 1,5h)

Zadanie 4

Pośrednictwo pracy

Każdy z uczestników projektu (60os.) otrzyma min.3 sprawdzone oferty pracy. Zadanie zostanie wykonane przez Agencję Zatrudnienia T-Matic Grupa Computer Plus - wpis pod nr.8506 z dn. 5.07.2012.
Obowiązkiem Pośrednika Pracy będzie gromadzenie aktualnych ofert pracy (z branż strategicznych w regionie dla zapewnienia wysokiej jakości oferowanego wsparcia) i przekazanie ich uczestnikom projektu.

Zadanie ma na celu wprowadzenie uczestnika projektu na rynek pracy.

Planowany termin: VI.2017-VIII.2018

Zadanie 5

Szkolenia zawodowe

Zakres szkoleń, w których weźmie udział 50 UP zostanie określony zgodnie z predyspozycją zawodową uczestników projektu. Zajęcia będą realizowane średnio 6-7h dziennie od poniedziałku do piątku. Będą miały charakter warsztatowy i będą prowadzone przez doświadczonych trenerów. Zakłada się, że szkolenia będą realizowane w wymiarze ok. 90-120h. Uczestnicy projektu otrzymają na własność materiały szkoleniowe zawierające zagadnienia poruszane w trakcie zajęć, materiały dydaktyczne (notes, długopis, teczka). W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli zapewnione przerwy kawowe i obiadowe. Na zakończenie szkolenia zawodowego uczestnicy będą zobowiązani do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego przez jednostki szkoleniowe posiadające odpowiednie uprawnienia do przeprowadzenia tego
typu egzaminów. Dla uczestników dojeżdżających na szkolenia przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu. Za udział w szkoleniu uczestnikom wypłacany będzie dodatek szkoleniowy.

Planowany termin: VI-XII 2017.

Zadanie 6

Staże zawodowe

50 UP skierowanych będzie na 3 m-ce staże do pracodawców zgodnie z ukończoną ścieżką szkoleniową lub do branż strategicznych w regionie dla zapewnienia wysokiej jakości oferowanego wsparcia.

Termin staży (3-mies/os): VI 2017 - VIII 2018

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:

 • dodatek szkoleniowy
 • stypendium stażowe
 • pośrednictwo pracy
 • zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi
 • zmianę lub podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych
 • wzrost praktycznych umiejętności zawodowych
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • zaświadczenie oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie
 • certyfikat zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • ciepły posiłek i przerwy kawowe
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania szkolenia
 • zatrudnienie dla najlepszych

Planowane efekty:

 • 60 Indywidualnych Identyfikacji potrzeb oraz stopnia oddalenia od rynku pracy
 • 60 Indywidualnych Planów Działania
 • 60 osób skorzysta z Poradnictwa Zawodowego grupowego i indywidualnego
 • 60 osób skorzysta z pośrednictwa pracy, otrzyma min. 3 aktualne oferty pracy
 • 50 osób uzyska wiedzę w zakresie realizowanych szkoleń zawodowych
 • 50 osób uzyska doświadczenie zawodowe poprzez staże zawodowe
 • 24 osoby uzyskają zatrudnienie

Harmonogram realizacji projektu:

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: