Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Projekt Aktywuj się zawodowo

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków Budżetu Państwa pn. „Aktywuj się zawodowo”

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowita wartość projektu: 381 948,00 zł
Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 321 905,77 zł
Okres realizacji projektu: od 01.02.2017 r. do 31.07.2018 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia przez 40 osób (22K, 18M), osób młodych należących do grupy NEET (od 15 r.ż do 29 r.ż) pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Uczestnikiem Projektu może być osoba spełniająca wymagane warunki:

 • zamieszkiwać na terenie powiatu: powiat M. Suwałki. powiat suwalski, powiat augustowski, powiat sejneński, powiat grajewski, powiat moniecki.
 • być osobą w wieku 15-29 lat,
 • posiadać status osoby bezrobotnej (niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy) lub/i biernej zawodowo,
 • nie uczestniczyć w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym ani nie uczestniczyć w szkoleniu, tj nie uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
 • z własnej inicjatywy być zainteresowanym udziałem w projekcie.

Priorytetowo będą traktowane osoby:

 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
 • posiadające niskie kwalifikacje
 • bez doświadczenia zawodowego lub posiadające doświadczenie zawodowe poniżej 1 roku,

Zadanie 1 Identyfikacja Potrzeb Uczestników Projektu,
  - Indywidualna analiza predyspozycji Zawodowych Uczestników Projektu, 3 godziny indywidualnych zajęć,
  - Indywidualny Plan Działania, 3 godziny indywidualnych zajęć,
Zadanie 2 Poradnictwo zawodowe grupowe, 48 godzin, 4 grupy 10 osobowe.
Zadanie 3 Spawacz metodą TIG, 112 godzin, grupa 10 osobowa.
Zadanie 4 Komputerowe wspomaganie prac biurowych, 102 godzin, grupa 10 osobowa.
Zadanie 5 Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD, 108 godzin, grupa 10 osobowa.
Staże dla 30 uczestników projektu, czas trwania 3 miesiące.

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:

 • dodatek szkoleniowy
 • stypendium stażowe
 • zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi
 • zmianę lub podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych
 • wzrost praktycznych umiejętności zawodowych
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • zaświadczenie oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie
 • certyfikat zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • ciepły posiłek i przerwy kawowe
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania szkolenia

Planowane efekty:

 • 40 Indywidualnych Analiz Predyspozycji Zawodowych
 • 40 Indywidualnych Planów Działania
 • 40 osób skorzysta z Poradnictwa Zawodowego
 • 30 osób uzyska wiedzę w zakresie realizowanych szkoleń zawodowych
 • 30 osób uzyska doświadczenie zawodowe poprzez staże zawodowe

Realizator, Biuro Projektu:

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
tel. 85 74 89 125