Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Projekty UE zrealizowane (2004-2013)

Projekt Warsztaty profesjonalistów IT Nr POKL.08.01.01-20-044/13 na terenie woj. podlaskiego został zrealizowany przez T-Matic Grupa Computer Plus w ramach współpracy partnerskiej z TEB Edukacja.

więcej informacji

Projekt Akademia kreatywnego projektowania zrealizowany przez T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

więcej informacji

Projekt Nowe kwalifikacje – lepsza przyszłość został zrealizowany przez: T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

więcej informacji

Projekt Większa wiedza - większe możliwości – II edycja został zrealizowany przez T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

więcej informacji

Projekt Kwalifikacje + doświadczenie = zatrudnienie 2 został zrealizowany przez T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich

więcej informacji

Projekt Od szkolenia do zatrudnienia został zrealizowany przez T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

więcej informacji

Projekt Aktywuj się zawodowo został zrealizowany przez T-Matic w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

więcej informacji

Projekt Inwestuj w kadry został zrealizowany przez T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1., Poddziałanie 8.1.1. - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

więcej informacji

Projekt Zawodowcy został zrealizowany jest przez T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

więcej informacji

Projekt Większa wiedza - Większe możliwości został zrealizowany przez T-Matic Grupa Computer Plus w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

więcej informacji

Projekt Twoja szansa = Lepsze jutro został zrealizowany przez T-Matic Grupa Computer Plus w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

więcej informacji

Projekt Kwalifikacje + Doświadczenie = Zatrudnienie został zrealizowany przez firmę T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

więcej informacji

Projekt Bądź ekspertem - szkolenia ceryfikowane AutoCAD - II edycja został zrealizowany w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej informacji

Projekt Bądź Ekspertem - szkolenia certyfikowane AutoCAD został zrealizowany w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej informacji

Projekt Technik Informatyk - zawód przyszłości - II edycja został zrealizowany po raz drugi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej informacji

Projekt Technik Informatyk - zawód przyszłości został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej informacji

Projekt Nowe umiejętności - szansa 50+ został zrealizowany przez T-Matic Grupa Computer Plus w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej informacji

Projekt Certyfikowane szkolenia AutoCAD dla nauczycieli zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

więcej informacji

Projekt Doskonalenie kadr - klucz do efektywnej pracy był realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.3 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

więcej informacji

Projekt Twórczy start był realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RL 2004-2006 działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka schemat a) Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

więcej informacji

Projekt Lepszy start był realizowany z działania 1.5 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RZL 2004-2006 współfinansowany ze środków EFS pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

więcej informacji

Projekt Sprawni niepełnosprawni był realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RZL 2004-2006 działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych schemat a) Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na rynku pracy".

więcej informacji

Projekt Kobieta sukcesu na rynku pracy był realizowany z działania 1.6 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RZL 2004-2006 współfinansowany ze środków EFS pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

więcej informacji

Projekt Wykwalifikowana gosposia - integracja i reintegracja zawodowa kobiet był realizowany z działania 1.6 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RZL 2004-2006 współfinansowany ze środków EFS pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

więcej informacji

Projekt Portal internetowy - rynek pracy był realizowany w ramach SPO RZL Działanie 1.1 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej informacji

Projekt Studium przedsiębiorczości skierowany był do młodych osób bezrobotnych z województwa podlaskiego. Szkolenia dotyczyły przedsiębiorczości. Projekt współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej informacji

Projekt Nowoczesny sprzedawca skierowany był do młodych osób bezrobotnych z terenów województwa podlaskiego. Szkolenia dotyczyły przygotowania do zawodu sprzedawcy-handlowaca.

więcej informacji