Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

"Rozwój - praca- szanse na rynku pracy"

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
"Rozwój - praca - szanse na rynku pracy"

Termin realizacji projektu: 01.06.2016 – 31.12.2017

Numer projektu: POWER.01.02.01-14-0034/15

Wartość projektu: 559 288,92 zł

Wkład Unii Europejskiej: 471 368,69 zł

Projekt „Rozwój – praca - szanse na rynku pracy” jest komplementarnym wsparciem o zindywidualizowanym charakterze odpowiadającym na sprecyzowane potrzeby uczestników projektu (40osób) należących do grupy NEET, tj. osoby spełniające łącznie następujące warunki: niepracujące (bezrobotne, bezrobotne lub bierne zawodowo), nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nieszkolące się w wieku 15-29 lat.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową projektu stanowić będzie 40 osób (23K i 17M) zamieszkujących powiat ostrołęcki (woj. mazowieckie) o strukturze:

 • 10 osób biernych zawodowo
 • 30 osób bezrobotnych, w tym 3 osoby długotrwale bezrobotne

przy czym:

 • 2 osoby niepełnosprawne (5% wszystkich uczestników)
 • 10 osób o niskich kwalifikacjach (poniżej wykształcenia średniego)

Wsparcie w ramach projektu:

Zadanie 1. Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu

Identyfikacja potrzeb uczestników projektu ma na celu określenie ścieżki zawodowej uczestników projektu.

Planowane terminy rozpoczęcia zajęć: 1 gr. – VIII.2016r., 2 gr. – I.2017r., 3 gr. – III.2017r., 4 gr. – VI.2017r.
Liczba godzin realizowanej formy wsparcia: 160 godziny
na każdego uczestnika projektu przypada 4 godziny Indywidualnego Planu Działania (IPD) - 1 spotkanie

Liczebność grup:
zajęcia indywidualne – 4 godz. na uczestnika projektu

Zakres tematyczny:

 • diagnoza predyspozycji zawodowych uczestnika projektu
 • diagnoza mocnych i słabych stron uczestnika projektu
 • opracowanie indywidualnego planu rozwoju osobistego i zawodowego w kontekście integracji zawodowej

Zadanie 2. Indywidualnie i grupowe doradztwo zawodowe

Opracowanie ścieżki rozwoju kariery zawodowej uwzględniającej ukierunkowanie na podnoszenie lub uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Planowane terminy rozpoczęcia zajęć:  1 gr. – VIII/IX.2016r., 2 gr. – I/II.2017r., 3 gr. – III/IV.2017r., 4 gr. – VI/VII.2017r.
Liczba godzin realizowanej formy wsparcia: 192 godziny
zajęcia indywidualne – 160 godz.
zajęcia grupowe – 32 godz.

Liczebność grup:
zajęcia indywidualne – spotkania indywidualne – 40 spotkań
zajęcia grupowe - 4 grupy (10 osobowe)

Zakres tematyczny:

 • Indywidualne Doradztwo Zawodowe
 • Sprecyzowanie i dokładne określenie celu według metodologii SMART
 • Wiem kim jestem! – znam dokładnie swój osobisty potencjał i potencjał mojego otoczenia
 • Znam swoje słabe strony i słabe strony mojego otoczenia
 • Obraz idealnego zawodu i kariery
 • Omijanie przeszkód
 • Realizacja celów

Efektem indywidualnych spotkań będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego uczestnika.

Grupowe Doradztwo Zawodowe

 • Umiejętność porozumiewania się z innymi – kluczem do sukcesu
 • Komunikacja niewerbalna: mowa ciała i język gestów
 • Kształtowanie umiejętności niezbędnych na rynku pracy: CV, list motywacyjny, rozmowa z pracodawcą, metody poszukiwania pracy.
 • Kształtowanie umiejętności niezbędnych na rynku pracy: autoprezentacja – savoir-vivre w pracy oraz jak wywrzeć dobre wrażenie na innych
 • Jak sprawić, aby stres stał się naszym sprzymierzeńcem

Zadanie 3. Spawacz metodą TIG (zadanie zlecone)

 • Planowany termin szkolenia:  wrzesień – październik 2016r.  
 • Liczba godzin realizowanej formy wsparcia: 147 godzin lekcyjnych
 • zajęcia teoretyczne: 30 godzin lekcyjnych
 • zajęcia praktyczne: 117 godzin lekcyjnych
 • Liczba uczestników szkolenia: 10 osób (w tym 0K/10M)
 • Liczebność grup: 1 grupa

Rozkład zajęć:
Zajęcia odbywać się będą codziennie (poniedziałek – piątek) w blokach po 7 godzin lekcyjnych.
Liczba dni szkoleniowych: 21 dni

Zakres tematyczny:

 • Procesy i zjawiska spawalnicze.
 • Skurcz, naprężenia i odkształcenia.
 • Złącza spawane blach.
 • Oznaczanie spawalnicze na rysunku.
 • Wprowadzenie do zagadnień wytwarzania stali.
 • Materiały spawalnicze podstawowe.
 • Materiały spawalnicze dodatkowe.
 • Podstawy elektrotechniki.
 • Urządzenia spawalnicze.
 • Technika i technologia spawania.
 • Niezgodności spawalnicze i metody ich badania.
 • Zapewnienie jakości w spawalnictwie.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Szkolenie i egzaminowanie spawaczy wg EN 287-1
 • Szkolenie praktyczne

Zadanie 4. Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD

 • Planowany termin szkolenia:  luty 2017r. – marzec 2017r.
 • Liczba godzin realizowanej formy wsparcia: 91 godzin lekcyjnych
 • zajęcia teoretyczne: 35 godzin lekcyjnych
 • zajęcia praktyczne: 56 godzin lekcyjnych
 • Liczba uczestników szkolenia: 10 osób (w tym 6K/4M)
 • Liczebność grup:  1 grupa

Rozkład zajęć:
Zajęcia odbywać się będą codziennie (poniedziałek – piątek) w blokach po 7 godzin lekcyjnych dziennie.
Liczba dni szkoleniowych: 13

Zakres tematyczny:

 • AutoCAD – poziom I
 • AutoCAD – poziom II
 • AutoCAD – modelowanie 3D

Zadanie 5. Opiekunka osoby starszej (usługa zlecona)

 • Planowany termin szkolenia: kwiecień 2017r. – maj 2017r.
 • Liczba godzin realizowanej formy wsparcia: 133 godziny lekcyjne
 • zajęcia teoretyczne: 64 godziny lekcyjne
 • zajęcia praktyczne: 69 godzin lekcyjnych
 • Liczba uczestników szkolenia: 10 osób (w tym 10K/0M)
 • Liczebność grup:  1 grupa

Rozkład zajęć:
Zajęcia odbywać się będą codziennie (poniedziałek – piątek) w blokach po 7 godzin lekcyjnych dziennie.
Liczba dni szkoleniowych: 19

Zakres tematyczny:

 • Aspekty psychologiczne
 • Kompetencje społeczne
 • Kompetencje opiekuńcze
 • Kompetencje prawne

Zadanie 6. Projektowanie i aranżacja wnętrz 3ds max

 • Planowany termin szkolenia: sierpień 2017 r. – wrzesień 2017 r.
 • Liczba godzin realizowanej formy wsparcia: 91 godzin lekcyjnych
 • zajęcia teoretyczne: 35 godzin lekcyjnych
 • zajęcia praktyczne: 56 godzin lekcyjnych
 • Liczba uczestników szkolenia: 10 osób (w tym 7K/3M)
 • Liczebność grup:  1 grupa

Rozkład zajęć:
Zajęcia odbywać się będą codziennie (poniedziałek – piątek) w blokach po 7 godzin lekcyjnych dziennie.
Liczba dni szkoleniowych: 13

Zakres tematyczny:

 • Teoria wizualizacji architektonicznej
 • Interfejs programu, jak się poruszać sprawnie, podstawowe skróty klawiszowe
 • Praca ze szkicem wstępnym, szczegółowym rysunkiem technicznym; ilustracją koncepcyjną; budowanie modelu z  rysunku CAD
 • Podstawy modelowania nieorganicznego – przegląd narzędzi i technik
 • Modelowanie budynków z brył podstawowych
 • Modelowanie z linii, pełna obsługa linii oraz ich możliwości
 • Modelowanie szczegółów architektonicznych za pomocą wielokątów i powierzchni podpodziału, zapoznanie z modelowaniem POLY
 • Modelowanie wnętrz metodą swobodnego łączenia technik i narzędzi;
 • Omówienie wytłaczania obiektów z linii, rozstawianie obiektów po linii
 • Tworzenie map współrzędnych UV
 • Teksturowanie modeli za pomocą tekstur proceduralnych (shaderów)
 • Teksturowanie modeli za pomocą gotowych tekstur oraz ręcznie (w programie Adobe Photoshop);
 • Praca z kamerą – rzutowanie modelu na płaszczyznę, tworzenie widoku w perspektywie
 • Oświetlenie – tworzenie realistycznego oświetlenia w scenie 3D za pomocą konkretnej lokalizacji słońca oraz świateł powierzchniowych, punktowych i kierunkowych; techniki symulowania światła naturalnego oraz efektów atmosferycznych; wykorzystanie map HDR, omówienie
 • Renderowanie wizualizacji statycznej – rendering realistyczny i stylizowany na rysunek wektorowy
 • Renderowanie wizualizacji dynamicznej (animacji)
 • Kompozycja – łączenie wyrenderowanego obrazu 3D z materiałem zdjęciowym

Harmonogram realizacji projektu:

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: