Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Twoja szansa = Lepsze jutro

Projekt „Twoja szansa = Lepsze Jutro” realizowany przez T-Matic Grupa Computer Plus w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czas realizacji projektu

01.10.2011r. - 30.09.2013r.

Obszar realizacji projektu

woj. podlaskie.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do zatrudnienia 50 osób (30 Kobiet/20 Mężczyzn) spełniających wymogi projektu, zamieszkujących obszar woj.podlaskiego, w szczególności miasta Białystok oraz powiatu białostockiego zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie ich aktywności zawodowej i społecznej na terenie woj. podlaskiego w okresie 24 miesięcy realizacji projektu.

Beneficjenci

Osoby niezatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (15–64 lata), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z póź. zm), m.in. z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie zamieszkujących wyłącznie teren woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

w szczególności zapraszamy

 • osoby niepełnosprawne – 35 osób (19 kobiet/16 mężczyzn)
 • osoby długotrwale bezrobotne - 15 osób (11 kobiet/4 mężczyzn)

Działania w ramach projektu

 • warsztaty aktywizujące (80h)
 • szkolenia komputerowe (40h)
 • szkolenia zawodowe do wyboru (150h):
 1. Pracownik administracyjno-biurowy
 2. Asystent księgowy
 • zajęcia reintegracyjne u pracodawcy (2 miesiące)
 • staż zawodowy (6 miesięcy)

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy

 • małe grupy
 • zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi
 • materiały szkoleniowe
 • warsztaty aktywizujące
 • szkolenia komputerowe
 • szkolenia zawodowe do wyboru
 • certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności
 • ciepły posiłek i przerwy kawowe
 • zwrot kosztów dojazdów
 • wypłata dodatków szkoleniowych
 • badania lekarskie dopuszczające do pracy

Wybranym beneficjentom zapewnimy

 • organizację płatnych dwumiesięcznych zajęć reintegracyjnych u pracodawcy
 • organizację płatnych 6 miesięcznych staży zawodowych
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Wszystkie zajęcia w ramach projektu są bezpłatne!!!!
Dokumenty Rekrutacyjne:

1.Karta zgłoszeniowa.pdf

2.Ośw.-kwalifikowalność.pdf

3.Ośw. uczestnika Projektu.pdf

Regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie-2013.pdf

Informacje i zapisy

Biuro Projektu

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
ul. Malmeda 1 , 15- 440 Białystok
tel.85 74-89-132
fax.85 74-89-101
www.computerplus.com.pl

email: szkolenia@computerplus.com.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!!!!