T-Matic Grupa Computer Plus

Projekty UE

Wiedza i bogate doświadczenie to nasze wyróżniki. Na przestrzeni ponad 30 lat zrealizowaliśmy dziesiątki projektów unijnych. Nasz zespół ma doświadczenie w pisaniu i realizacji projektów, zarządzaniu dokumentacją i prowadzeniu rzetelnych rozliczeń. Prowadziliśmy zarówno projekty lokalne, krajowe, jak i zagraniczne.

Projekty UE realizowane w latach 2004-2013

Projekt Warsztaty profesjonalistów IT Nr POKL.08.01.01-20-044/13 na terenie woj. podlaskiego został zrealizowany przez T-Matic Grupa Computer Plus w ramach współpracy partnerskiej z TEB Edukacja.

Czas realizacji: 01.11.2013 – 30.06.2015

Projekt Akademia kreatywnego projektowania zrealizowany przez T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Czas realizacji: 01.04.2014 – 30.06.2015

Projekt Nowe kwalifikacje – lepsza przyszłość został zrealizowany przez: T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Czas realizacji: 01.01.2014 r. – 31.05.2015 r.

Projekt „Większa wiedza- większe możliwości –II edycja” realizowany jest przez T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Czas realizacji: 01.06.2013 – 31.05.2015 r.

Projekt „Kwalifikacje + doświadczenie = zatrudnienie 2” realizowany przez T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet  VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Działanie  6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Czas realizacji: 01.01.2014 – 28.02.2015 r.

Projekt został zrealizowany przez T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Czas realizacji: 01.05.2014 – 30.04.2015 r.

Projekt ostał zrealizowany przez T-Matic w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Czas realizacji: 1.01.2014 – 31.01.2015 r.

Projekt „Inwestuj w kadry” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1., Poddziałanie 8.1.1. – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Czas realizacji: 01.02.2012 – 30.09.2013 r.

Projekt „Zawodowcy” realizowany jest przez T-Matic Grupa Computer Plus w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Czas realizacji: 01.10.2012 – 31.07.2013 r.

Projekt „Większa wiedza – większe możliwości” realizowany przez T-Matic Grupa Computer Plus w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Czas realizacji: 01.09.2012 – 31.08.2014 r.

Projekt „Twoja szansa = Lepsze Jutro” realizowany przez T-Matic Grupa Computer Plus w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czas realizacji: 01.10.2011 – 30.09.2013 r.

Projekt „Kwalifikacje + doświadczenie = zatrudnienie” jest realizowany przez firmę T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach.

Czas realizacji: 01.09.2011 – 30.09.2012 r.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie pierwszą edycją projektu „Bądź ekspertem – szkolenia certyfikowane AutoCAD” firma T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. przygotowała jego drugą edycję. Projekt „Bądź ekspertem – szkolenia certyfikowane AutoCAD – II edycja” jest realizowany w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas realizacji: 01.01.2010 – 30.06.2011 r.

Projekt realizowany w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Technik Informatyk – zawód przyszłości – II edycja został zrealizowany po raz drugi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas realizacji: 01.06.2010 – 28.02.2013 r.

Projekt Technik Informatyk – zawód przyszłości został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Nowe umiejętności – szansa 50+” jest realizowany przez T-Matic Grupa Computer Plus w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem ogólnym projektu jest podniesienie, uzupełnienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących w przedziale wiekowym 50+ do potrzeb regionalnej gospodarki naszego województwa.

Czas realizacji: 01.11.2008 – 31.10.2009 r.

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Czas realizacji: 01.04.2012 – 30.11.2012 r.

Projekt „Doskonalenie kadr – klucz do efektywnej pracy” był realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.3 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt skierowanym był do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z woj. podlaskiego.

Celem projektu była aktywizacja zawodowa 30 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy woj. podlaskiego.

Projekt  „Twórczy Start – program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych województwa podlaskiego” był realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RL 2004-2006 działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka schemat a) Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Projekt skierowanym był do osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w województwie podlaskim. Przeszkolono 30 osób.

Projekt Lepszy start był realizowany z działania 1.5 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RZL 2004-2006 współfinansowany ze środków EFS pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Projekt „Sprawni Niepełnosprawni” był realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RZL 2004-2006 działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych schemat a) Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na rynku pracy”. Projekt skierowanym był do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w województwie podlaskim. Przeszkolono 96 osób.

Projekt  „Kobieta sukcesu na rynku pracy” był realizowany z działania 1.6 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RZL 2004-2006 współfinansowany ze środków EFS pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Projekt skierowanym był do bezrobotnych i poszukujących pracy kobiet zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w województwie podlaskim (Białystok, Bielsk Podlaski, Sokółka, Mońki, Hajnówka, Grajewo). Przeszkolono 150 osób.

Projekt „Wykwalifikowana Gosposia” był realizowany z działania 1.6 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RZL 2004-2006 współfinansowany ze środków EFS pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Projekt skierowanym był do bezrobotnych kobiet po 40 roku życia zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w województwie podlaskim. Przeszkolono 300 osób.

Projekt „Portal internetowy – rynek pracy” był realizowany w ramach SPO RZL Działanie 1.1  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresowany był do osób zajmujących się poradnictwem zawodowym oraz pośrednictwem pracy w obszarze publicznych służb zatrudnienia. W ramach realizacji projektu stworzone zostało narzędzie oparte na technologii informatycznej, będące źródłem informacji na rynku pracy oraz o ofercie edukacyjnej umożliwiającej reorientację zawodową klientów.

„Studium Przedsiębiorczości” projekt skierowany był do młodych osób bezrobotnych z terenów województwa podlaskiego. Szkolenia dotyczyły przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany był ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeszkolono 45 osób.

Projekt skierowany był do młodych osób bezrobotnych z terenów województwa podlaskiego. Szkolenia dotyczyły przygotowania do zawodu sprzedawcy-handlowaca.

Projekt współfinansowany był ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeszkolono 44 osoby.

Projekty UE realizowane w latach 2014-2020

Celem projektu było zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i społecznej 40 osób młodych (25 kobiet, 15 mężczyzn) w wieku 18-35 lat należących do grupy NEET (niepracujące, nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nieszkolące się) zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych w woj. podlaskim poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych wykorzystując program mobilności ponadnarodowej.

Czas realizacji: 01.03.2016 – 31.07.2017 r.

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków Budżetu Państwa pn. „Aktywuj się zawodowo”

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas realizacji: 01.02.2017 – 31.07.2018 r.

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków Budżetu Państwa pn. „Młody i aktywny”

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Czas realizacji: 01.03.2017 – 31.08.2018 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i Aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Czas realizacji: 01.04.2017 – 30.09.2018 r.

Szkolenie dla przedstawicieli/przedstawicielek firm średnich (zatrudnienie między 50 a 249 osób), którym zależny na tworzeniu miejsca pracy wolnego od mobbingu i dyskryminacji oraz na budowaniu nowoczesnej firmy. Szkolenie zostało skonstruowane tak, by odpowiedzieć na wątpliwości oraz wesprzeć w codziennej pracy zarówno właścicieli/właścicielki, osoby odpowiedzialne za zatrudnianie i rozwój pracowników, ale także każdego, kto pracuje w danym miejscu i ma poczucie, że w obszarze równości firma nie działa jeszcze doskonale.

Projekt „Rozwój – praca – szanse na rynku pracy” jest komplementarnym wsparciem o zindywidualizowanym charakterze odpowiadającym na sprecyzowane potrzeby uczestników projektu (40osób) należących do grupy NEET, tj. osoby spełniające łącznie następujące warunki: niepracujące (bezrobotne, bezrobotne lub bierne zawodowo), nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nieszkolące się w wieku 15-29 lat.

Czas realizacji: 01.06.2016 – 31.12.2017 r.

Projekt „Kompetencje cyfrowe” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3: Kompetencje ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas realizacji: 01.06.2016 – 31.07.2017 r.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie i doskonalenie zawodowe dorosłych, Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu  jest podniesienie, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez 130 osób (54K, 76M) dorosłych (od 18r.ż) zamieszkujących woj. mazowieckie, w szczególności powiat: miasto Ostrołęka, ostrołęcki, wołomiński, ostrowski, które z własnej inicjatywy są zainteresowane dostosowaniem kwalifikacji i umiejętności do zmian zachodzących w nowoczesnej gospodarce

Czas realizacji: 01.09.2016 – 31.10.2017 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), 10 Osi priorytetowej Regionalny Rynek Pracy, Działania 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i aktywności zawodowej, zdolności do zatrudnienia wśród 60 uczestników projektu – 33 K/27M od 30r.ż., pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych subregion ełcki poprzez wzmocnienie kompetencji edukacyjnych, zawodowych zgodnych z potrzebami uczestników projektu.

Czas realizacji: 01.03.2017 – 31.08.2018 r.

Projekt realizowany jest w ramach: Osi priorytetowej II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia 48 osób (30K,18M) od 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia.

Czas realizacji: 01.04.2017 – 30.09.2018 r. 

projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków Budżetu Państwa. Celem projektu było uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 80 osób (42K, 38M) dorosłych (od 18r.ż) zamieszkujących woj. mazowieckie, w szczególności powiat: ostrołęcki, miasto Ostrołęka, które z własnej inicjatywy są zainteresowane dostosowaniem kwalifikacji i umiejętności do zmian zachodzących w nowoczesnej gospodarce.

Czas realizacji: 01.10.2018 – 30.04.2020 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków Budżetu Państwa. Celem głównym projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia przez 35 (15K, 20M) osób młodych należących do grupy NEET (od 15r.ż do 29r.ż) pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Czas realizacji: 01.05.2018 – 31.10.2019 r.

III edycja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków Budżetu Państwa.

Czas realizacji: 01.01.2019 – 30.06.2020 r.

Małgorzata Jaworska Dyrektor +48 781 408 270 malgorzata.jaworska@computerplus.com.pl
Dominika Gołębiewska Specjalista ds. szkoleń +48 730 131 747 dominika.golebiewska@computerplus.com.pl
Agnieszka Dziemianowicz Specjalista ds. szkoleń +48 607 633 868 agnieszka.dziemianowicz@computerplus.com.pl
Błażej Wierzchowski Pracownik biurowo-techniczny +48 730 131 848 blazej.wierzchowski@computerplus.com.pl