T-Matic Grupa Computer Plus

Polityka prywatności

Kim jesteśmy?

Administratorem danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest nasza firma: T-MATIC GRUPA COMPUTER PLUS Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Malmeda Icchoka 1, 15-440 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000032441, NIP 5420201630.

Dane kontaktowe administratora danych osobowych

We sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można uzyskać informacje, kontaktując się z Administratorem w następującej sposób:

 • telefonicznie: +48 85 748 91 00
 • przesyłając informację na adres e-mail: rodo@computerplus.com.pl
 • listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Malmeda Icchoka 1, 15-440 Białystok

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Zbigniewa Majewskiego oraz Zastępcę IOD – Panią Elżbietę Buchmiet, z którymi można skontaktować się pod adresem email: rodo@computerplus.com.pl

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • realizacji umowy sprzedaży produktów i usług z Klientami (osobami fizycznymi); podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO czynności zmierzające wykonania umowy, wykonanie umowy;
 • realizacja umów z Klientami i Kontrahentami, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub osobę trzecią;
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom, organom i jednostkom administracji państwowej), podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO – przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych w pkt. 1, 2 umów, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub osobę trzecią;
 • marketingu usług świadczonych przez Administratora, w tym komunikacji za pomocą Newsletter’a, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO, – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • obsługi korespondencji z klientami w celach innych niż dostarczenie i świadczenie usług określonych w pkt. 1, 2 podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub osobę trzecią.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji usług na Pani/a rzecz, w tym realizujących usługi wsparcia systemów informatycznych IT, upoważniony personel Administratora, kontrahenci/podwykonawcy usług, bank, Poczta Polska, firmy kurierskie.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/a danych do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres trwania umów sprzedaży produktów i usług oraz po zakończeniu trwania takich umów w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umów, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z takich umów (3 lata od rozwiązania umowy), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług;
 • do czasu niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania, w przypadku prowadzenia korespondencji; po tym czasie dane będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń (3 lata od zakończenia korespondencji).
 • do czasu odwołania wyrażonej zgody na działania marketingowe.

Prawa osoby, której dotyczące dane

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 • usunięcia lub do ograniczenia przetwarzania danych osobowych gdy, dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Przysługuje Pani/u również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu prawnie uzasadnione interesy Administratora. Administratorowi, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że Administrator wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przetwarzanie danych w oparciu o wyrażoną zgodę

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/a zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Pani/a skutki prawne lub w podobny sposób na Panią/a istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Zasady korzystania z usługi Newsletter

 • Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne.
 • Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.computerplus.com.pl
 • Na podany w procesie rejestracji adres e-mail wysłana zostanie informacja z potwierdzeniem otrzymywania Newslettera.
 • Subskrybent w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji Newslettera i usunąć swoje dane przesyłając informację pod adresem e-mail: media@computerplus.com.pl
 • Reklamacje związane z funkcjonowaniem Newslettera można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: media@computerplus.com.pl

Zobacz cały dokument: Klauzula Informacyjna dla Klientów/Kontrahentów T-MATIC GRUPA COMPUTER PLUS Sp. z o. o. (pdf 185 kB)