Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Nabór

W związku z realizacją projektu „Postaw na aktywność” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), 10 Osi priorytetowej Regionalny Rynek Pracy, Działania 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, realizator projektu – T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. – ogłasza nabór:

Nabory

Ogłoszenia