T-Matic Grupa Computer Plus

Szkolenia pracowników czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa

Czy warto szkolić pracowników przedsiębiorstw?

Dzisiejszy świat nieustannie stawia nowe wyzwania przed przedsiębiorstwami. Zmieniają się też czynniki wpływające na sukces w długofalowej strategii rozwoju.
To zasoby niematerialne coraz częściej stanowią podstawę działalności współczesnego przedsiębiorstwa

Zaledwie kilkadziesiąt lat temu zaczęto postrzegać człowieka, jako element budowy wartości przedsiębiorstwa. Powszechna opinia o podnoszeniu wartości przedsiębiorstwa tylko poprzez inwestycje w aktywa trwałe odchodzi w zapomnienie. Z pewnością każdy zgodzi się, że pracownik nie jest tylko siłą roboczą, ale ogromnym kapitałem.

Dynamika rozwoju przedsiębiorstwa

Informacja, unikatowa wiedza i umiejętności coraz częściej decydują o dynamice rozwoju organizacji. Inwestowanie w kapitał ludzki, dzięki któremu organizacja zyskuje tożsamość, stabilność oraz zdolność do tworzenia i ciągłego postępu techniczno-organizacyjnego, niejednokrotnie bywa bardziej uzasadnione niż inwestowanie w ziemię, budynki czy maszyny. 

Badania statystyczne dowiodły, że kapitał ludzki w głównej mierze przyczynia się do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo sukcesu, a złe zarządzanie nim może być przyczyną niepowodzeń. Pomimo tego faktu, znaczna część polskich przedsiębiorstw wciąż stosuje metody zarządzania z pominięciem roli i znaczenia kapitału ludzkiego.

Czym jest kapitał ludzki?

Kapitałem ludzkim można nazwać ogół umiejętności, wiedzy i innych atrybutów człowieka, które mają wpływ na jego zdolność do efektywnej pracy. Do przedstawionej definicji warto dodać, że to właśnie połączenie umiejętności, fachowości i inteligencji decyduje o wyjątkowym charakterze danej firmy, co w dzisiejszych czasach jest dużym osiągnięciem (Pauli, 2014).

Skupienie się na aktywach niematerialnych rodzi potrzebę zapewnienia przedsiębiorstwu odpowiednich szkoleń pracowniczych.

Dlaczego szkolenia pracowników są ważne dla rozwoju firmy?

Brak podejmowania działań w kierunku podnoszenia kompetencji personelu to często pierwszy krok ku stagnacji i spadku dochodów firmy. Inwestycja w szkolenia jest najskuteczniejszą metodą to wyróżnienia się na rynku. Dzięki rozwijaniu wiedzy i umiejętności oraz wykorzystywaniu ich w praktyce pracownicy mogą nieustannie wnosić do firmy nową wartość. Odpowiedni dobór szkoleń i ich właściwe prowadzenie:

  • wnosi nowe wartości do firmy,
  • poszerza wiedzę i umiejętności pracowników,
  • usprawnia osiąganie wymaganych celów,
  • pozwala na zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez pracowników,
  • pozwala oszczędzić czas i zmaksymalizować zyski,
  • podnosi konkurencyjność firmy na rynku,
  • poprawia wizerunek firmy,
  • jest czynnikiem motywującym pracowników.

Szkolenia a wypalenie zawodowe

Coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których pracownicy z dłuższym stażem postrzegają swoje zadania za bezcelowe i może prowadzić to do wypalenia zawodowego oraz niskiej efektywności. Inwestowanie w szkolenia może zapobiec takim sytuacjom, ponieważ kursy częściowo zaspokajają potrzebę samorealizacji pracowników i mogą wpływać na tworzenie się nowych, wyróżniających kompetencji, które wcześniej nie zostały odkryte. Perspektywa rozwoju wpływa pozytywnie na postrzeganie pracy przez pracownika, jego zaangażowanie i wyniki pracy.

Jakie korzyści dla przedsiębiorstwa przynoszą szkolenia pracowników?

Której firmie nie zależy na wzroście innowacyjności? Bez wątpienia przeprowadzanie odpowiednich szkoleń może się do tego przyczynić. Co więcej, pracownicy zdobywający nową wiedzę, opanowują techniki i umiejętności kreatywnego myślenia, co prowadzi do nowych, lepszych idei.

Podczas szkoleń odbywają się ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy wzmacniają umiejętność właściwej komunikacji, co wzmaga chęć podejmowania dialogu i dyskusji w umiejętny, profesjonalny sposób. W trakcie treningów grupowych wartością dodaną do treści merytorycznych może być nauka aktywnej pracy w zespole.

Przechodzenie od nieefektywnych i zbiurokratyzowanych przedsiębiorstw do organizacji dochodowych i konkurencyjnych na rynku wymaga konsekwentnego wdrażania wielu istotnych zmian, w tym m.in. traktowania szkolenia i doskonalenia jako inwestycji przynoszących wymierne korzyści.

Dofinansowania szkoleń pracowników

Finansowanie szkoleń dla pracowników może być niemałym wydatkiem dla firmy, dlatego warto korzystać  z dostępnych dofinansowań, np. Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), czy Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych (PSFWP). W złożeniu wniosku i przypilnowaniu terminów złożenia dokumentów pomagają specjaliści ds. szkoleń Ośrodka Szkoleniowego naszej firmy.

Jakie szkolenie wybrać dla pracowników?

Dobór szkoleń zależy od potrzeb pracowników w Twojej firmie. Mogą to być kursy nakierowane na poszerzenie wiedzy przydatnej w pracy na obecnym stanowisku lub nabycie umiejętności, które pozwolą pracownikowi na zmianę pozycji w firmie lub awans. Poniżej przedstawiamy przykłady szkoleń, które mogą być wybrane dla wybranych grup pracowników.

Pracownicy biurowi: Kurs MS Excel – poziom I i II, Kurs MS Power Point, Kurs MS Word, Kurs obsługi kas fiskalnych, Organizacji pracy sekretariatu, Office 365 – systemy pracy grupowej, Organizacja pracy biura, Business  English, Komunikacja interpersonalna. Zaproponowane kursy pozwolą pracownikom lepiej i efektywniej wykonywać swoją pracę, usprawnić procesy biurowe i ułatwić komunikację między pracownikami.

Pracownicy fizyczni: Akademia AutoCAD, Grafika komputerowy, Pracownik biurowy, Organizacja pracy biura. Te szkolenia pozwolą na rozwój nowych kompetencji, które umożliwią pracownikom zmianę pozycji i wspięcie się na kolejny szczebel kariery.

Pracownicy korporacji: Office 365, Programowanie NLP, Efektywne zarządzanie zespołem, Zarządzanie czasem, Business English, Komunikacja interpersonalna, Negocjacje, PR w praktyce. Zaproponowane szkolenia umożliwią pracownikom m.in. sprawną komunikację biznesową zarówno w języku polskim, jak i angielskim, usprawnią pracę w grupie oraz nauczą zarządzania wizerunkiem publicznym firmy.

Szkolenia a rozwój firmy

Zabierz nasze wszystkie aktywa, a zostaw ludzi. W ciągu pięciu lat odzyskamy wszystko na nowo” 
Alfred Sloan, prezes General Motors Corp.

Wielu menedżerów na świecie uznało fakt, że kapitał ludzki tworzy wszelką wartość przedsiębiorstwa. J.L. Chatzkel podkreśla, że „w rzeczywistości organizacje nie są niczym innym, jak tylko rozwinięciem ludzkiej myśli i działań”. To właśnie pracownicy stanowią najcenniejszy potencjał firmy. Oni są siłą napędową oraz nośnikiem wiedzy w przedsiębiorstwie i to dzięki nim możliwe jest budowanie przewagi konkurencyjnej. Mądra inwestycja w szkolenia pracowników podnoszące ich kompetencje jest zatem najlepszą drogą do rozwoju całego przedsiębiorstwa.

Systemy szkolenia powinny obejmować wszystkich pracowników i być wdrażane już od momentu zatrudnienia. Dobrze opracowane programy szkoleń sprzyjają poszerzaniu horyzontów pracowników, rozwijaniu cech ich osobowości, takich jak: innowacyjność i przedsiębiorczość, a także zaspokajają potrzeby samorealizacji.

W celu nawiązania współpracy, informacji na temat cen, terminów i innych ustaleń zapraszamy do kontaktu.

Informacje i zapisy: http://www.computerplus.com.pl/szkolenia/zapisy

Kontakt: https://www.computerplus.com.pl/szkolenia/kontakt-z-dzialem-szkolen