Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Młody i aktywny – II edycja

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków Budżetu Państwa pn. „Młody i aktywny – II edycja”

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowita wartość projektu: 407 490,50
Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 387 115,97 zł
Okres realizacji projektu: od 01.05.2018r. do 31.10.2019r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia przez 35 (15K, 20M) osób młodych należących do grupy NEET (od 15r.ż do 29r.ż) pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Uczestnikiem Projektu może być jedynie osoba spełniająca w dniu rejestracji  do projektu wymagane warunki:

 • zamieszkiwać na terenie powiatu: powiat Miasto Białystok, powiat białostocki, powiat sokólski,
 • być osobą w wieku 15-29 lat,
 • posiadać status osoby bezrobotnej (niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy) lub biernej zawodowo,
 • nie uczestniczyć w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym ani nie uczestniczyć w szkoleniu, tj nie uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
 • z własnej inicjatywy być zainteresowanym udziałem w projekcie.

Priorytetowo będzie traktowana osoba:

 • posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności

Wsparcie w ramach projektu

Zadanie 1,2,3 Identyfikacja Potrzeb Uczestników Projektu:
– Indywidualna Analiza Predyspozycji Zawodowych Uczestników Projektu, 3 godziny indywidualnych zajęć,
– Indywidualny Plan Działania, 3 godziny indywidualnych zajęć,

Zadanie 4,5,6 Poradnictwo zawodowe grupowe, 36 godzin, 3 grupy 11-12 osobowe.

REKRUTACJA – Zadanie 7 Spawacz metodą TIG, 108 godzin, 1 grupa szkoleniowa (10 osobowa) – 718,20 zł dodatek szkoleniowy.

Zadanie 8 Grafika komputerowa, 84 godziny, 1 grupa szkoleniowa (10 osobowa) -558,60 zł dodatek szkoleniowy.

REKRUTACJA – Zadanie 9 Komputerowe wspomaganie prac biurowych, 102 godziny, 1 grupa szkoleniowa (10 osobowa) – 678,30 zł dodatek szkoleniowy.

Zadanie 10 Staże dla 30 uczestników projektu, czas trwania 3 miesiące – 997,40 zł/miesięcznie stypendium stażowe.

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:

 • dodatek szkoleniowy
 • stypendium stażowe
 • zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi
 • zmianę lub podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych
 • wzrost praktycznych umiejętności zawodowych
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • zaświadczenie oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • certyfikat zewnętrzny potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe
 • ciepły posiłek i przerwy kawowe
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania szkolenia
 • badania lekarskie

Planowane efekty

 • 35 Indywidualnych Analiz Predyspozycji Zawodowych
 • 35 Indywidualnych Planów Działania
 • 35 osób skorzysta z Poradnictwa Zawodowego
 • 30 osób uzyska wiedzę w zakresie realizowanych szkoleń zawodowych
 • 30 osób uzyska doświadczenie zawodowe poprzez staże zawodowe

Realizator, Biuro Projektu:

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
tel. 85 74 89 113, 85 74 89 100